Pravidlá akcie – „Kolekcia vín ako darček k vinotékam Haier“

Spoločnosť Candy Hoover ČR s.r.o., so sídlom Praha 8, Sokolovská 651 / 136a, PSČ 186 00, IČ 25754955 (ďalej len „Spoločnosť“), umožňuje svojim zákazníkom, ktorí zakúpia niektorý z vybraných spotrebičov zn. Haier , získať kolekciu vín ako darček k nákupu zdarma („akcia“), a to za nižšie uvedených podmienok:

1. Zákazník zakúpi vybranú vinotéku alebo chladničku značky Haier z ponuky spotrebičov, na ktoré sa akcia vzťahuje (zoznam spotrebičov nájdete tu), u autorizovaných distribučných partnerov Spoločnosti;

2. Zákazník svoj nákup riadne zaregistruje na webe www.bonushaier.sk , súčasťou registrácie je tiež zaslanie scanu účtenky pre potvrdenie nákupu; registráciu je nutné vykonať v lehote 14 dní odo dňa zakúpenia spotrebiča.

3. Akcia sa vzťahuje na nákup spotrebičov počas platnosti akcie, tj. do 31.12.2020.

4. Zákazník nevyužije svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1829 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník.

Kolekcia vín

Spoločnosť k vinotékam či chladničkám značky Haier svojim zákazníkom po riadnej registrácii zasiela darčekové kolekcie vín, kedy je možné získať buď kolekciu v hodnote 70 Eur alebo kolekciu v hodnote 120 Eur. Na záložke Vybrané modely nájdete informáciu, akú má hodnotu kolekcie, ktorú k danému spotrebiču značky Haier obdržíte.

Pre ďalšie informácie ohľadom vín prosím navštívte web www.erawine.cz

Ďalšie podmienky a informácie k akcii

1. Zakúpením spotrebiča sa rozumie len nákup nového spotrebiča.

2. Registráciou sa rozumie vyplnenie a odoslanie registračného formulára uverejneného na uvedených webových stránkach. Formulár je nutné odoslať najneskôr do 14 kalendárnych dní od nákupu spotrebiča.

3. Registrácia je úspešná iba v prípade, že ste na uvedenú e-mailovú adresu obdržali potvrdzujúci e-mail, v prípade, že sa tak nestalo, kontaktujte nás tu.

4. Zákazník plne zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvádzaných pri registrácii. Pri uvedení nesprávnych údajov nárok na darček nevzniká.

5. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť zaslanie darčeka v týchto prípadoch, pričom o odmietnutí zákazníka informuje e-mailom:
a) Spoločnosť má pochybnosti o zákonnosti registrácie;
b) Zákazník odstúpil od kúpnej zmluvy alebo využil právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ako práva z chybného plnenia.;
c) Spoločnosť má pochybnosti o pravdivosti údajov uvedených na účtenke (napr. pozmenenie bloku, flazifikát, zdvojene vyuzitie akcie opakovanou registraciou apod.)

6. Na účely akcie bude Spoločnosť akceptovať len také účtenky, ktoré budú spĺňať náležitosti ustanovené právnymi predpismi SR pre zjednodušený daňový doklad alebo bežný daňový doklad.

7. Spoločnosť si vyhradzuje právo po predchádzajúcom upozornení zverejnenom na webe www.bonushaier.sk akýkoľvek spotrebič z ponuky vyradiť alebo do ponuky zaradiť. Registrácia určitého spotrebiča urobená pred jeho vyradením z ponuky zostáva v platnosti.

8. Spoločnosť si vyhradzuje právo po predchádzajúcom upozornení zverejnenom na webe www.bonushaier.sk akciu úplne alebo čiastočne zrušiť. Registrácia spotrebiča urobená pred zrušením akcie zostáva v platnosti.

9. Nárok na uplatnenie akcie nie je možné uplatniť v prípade registrácie právnickou osobou alebo podnikajúcou fyzickou osobou.

Doručenie kolekcie vín

Kolekciu vín nám dodáva spoločnosť Erawine, ktorá bude tiež zabezpečovať ich doručenie k našim zákazníkom.

Kolekcia vín podľa registrovaného modelu bude zákazníkovi doručená do 30 dní.

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu info@ktpb.cz.

Odoslaním registračného formulára dáva zákazník súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručenie, telefónne číslo a e-mailová adresa.