Pravidlá akcie – „Darček zadarmo“

Spoločnosť Candy Hoover ČR s.r.o., so sídlom Praha 8, Sokolovská 651 / 136a, PSČ 186 00, IČ 25754955 (ďalej len „Spoločnosť“), umožňuje svojim zákazníkom, ktorí zakúpia niektorý z vybraných spotrebičov značky Haier, získať darček k nákupu zadarmo (ďalej len „akcia – darček zadarmo“) a to za nižšie uvedených podmienok:

1. Zákazník zakúpi vybraný spotrebič(e) značky Haier z ponuky spotrebičov, na ktoré sa akcia – darček zadarmo vzťahuje (zoznam spotrebičov nájdete tu), u autorizovaných distribučných partnerov Spoločnosti;

2. Vzťahuje sa na nákup podľa platnosti akcie:
• Kolekcia vín v celkovej hodnote 70,- Eur ZADARMO – akcia platí do 31.12.2023 vrátane alebo do vypredania zásob.
• Eko prací gél Care + Protect hodnote 80,- Eur ZADARMO – akcia platí do 31.12.2023 vrátane alebo do vypredania zásob,
• Vinotéka Haier v hodnote 499,- Eur ZADARMO – akcia platí do 31.12.2023 vrátane alebo do vypredania zásob,
• Tablety do umývačky na 1 rok ZADARMO – akcia platí do 31.12.2023 (vrátane) alebo do vypredania zásob.

3. Zákazník svoj nákup riadne zaregistruje na webe www.bonushaier.sk , súčasťou registrácie je tiež zaslanie scanu účtenky pre potvrdenie nákupu; registráciu je nutné vykonať v lehote 14 dní odo dňa zakúpenia spotrebiča.

4. Zákazník nevyužije svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1829 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník.

Ďalšie podmienky a informácie k akcii

1. Zakúpením spotrebiča sa rozumie len nákup nového spotrebiča.

2. Registráciou sa rozumie vyplnenie a odoslanie registračného formulára uverejneného na uvedených webových stránkach. Formulár je nutné odoslať najneskôr do 14 kalendárnych dní od nákupu spotrebiča.

3. Registrácia je úspešná iba v prípade, že ste na uvedenú e-mailovú adresu obdržali potvrdzujúci e-mail.

4. Zákazník plne zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvádzaných pri registrácii. Pri uvedení nesprávnych údajov nárok na darček nevzniká.

5. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť zaslanie darčeka v týchto prípadoch, pričom o odmietnutí zákazníka informuje e-mailom:
a) Spoločnosť má pochybnosti o zákonnosti registrácie;
b) Zákazník odstúpil od kúpnej zmluvy alebo využil právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ako práva z chybného plnenia.;
c) Spoločnosť má pochybnosti o pravdivosti údajov uvedených na účtenke (napr. pozmenenie bloku, falzifikát, zdvojene využitie akcie opakovanou registráciou apod.).

6. Na účely akcie bude Spoločnosť akceptovať len také účtenky, ktoré budú spĺňať náležitosti ustanovené právnymi predpismi SR pre zjednodušený daňový doklad alebo bežný daňový doklad.

7. Spoločnosť si vyhradzuje právo akýkoľvek spotrebič z ponuky vyradiť alebo do ponuky zaradiť. Registrácia určitého spotrebiča urobená pred jeho vyradením z ponuky zostáva v platnosti.

8. Spoločnosť si vyhradzuje právo akciu úplne alebo čiastočne zrušiť. Registrácia spotrebiča urobená pred zrušením akcie zostáva v platnosti.

9. Akcia Kolekcia vín v celkovej hodnote 70,- Eur ZADARMO sa vzťahuje iba na vybrané modely, ktorých zoznam nájdete tu. Kolekcia vín obsahuje 6 ks fliaš Terre del Bruno Chianti 2021 0,75 Marcialla. Kolekciu vín dodáva spoločnosť Erawine, ktorá tiež zabezpečuje ich doručenie k našim zákazníkom. Kolekcia vín podľa registrovaného modelu bude zákazníkovi doručená po úspešnej registrácii do 30 dní.

10. Akcia Eko prací gél Care + Protect v hodnote 80,- Eur sa vzťahuje iba na nákup setu práčky a sušičky Haier, ktorých zoznam nájdete tu. Oba spotrebiče musia byť uvedené na jednej účtenke. Balenie obsahuje 6 ks eko pracích gélov Care + Protect v celkovej hodnote 80, - Eur, každý jednotlivý kus má obsah 1,5 l a je určený na 27 pracích cyklov.

11. Akcia Vinotéka Haier v hodnote 499,- Eur ZADARMO sa vzťahuje na nákup 4 kusov vybraných vstavaných spotrebičov Haier v libovolnej kombinácii, ktorých zoznam nájdete tu. Spotrebiče musia byť uvedené na jednej účtenke. Po úspešnej registrácii obdrží zákazník ako darček voľne stojacu vinotéku Haier Wine Bank 50 Series 3 – HWS33GG (kód: 34004987) v hodnote 499,- Eur (odporúčaná cena).

12. Akcia Tablety k umývačkám na rok umývania zdarma sa vzťahuje iba na vybrané modely. Úspešnou registráciou získate 4 balenia tabliet značky Care + Protect, ktoré pokryjú spotrebu tabliet na rok, pri spustení umývačky 2x-3x týždenne. Balenie obsahuje 4 balenia tabliet po 30 ks. V prípade skladovej nedostupnosti daného darčeka obdržíte 4 balenia umývacieho gélu značky Care+Protect, ktoré pokryjú spotrebu na rovnaké obdobie pri rovnakej frekvencii spustenia umývačky ako tablety Care+Protect.

13. Akcie sú poskytované len na spotrebiče značky HAIER dovážané a zakúpené spoločnosťou CANDY HOOVER ČR s.r.o.

Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok bude darček uvedený na webe www.bonuhaier.sk a zaslaný na adresu zákazníka uvedenú pri registrácii a to najneskôr do 90 dní od riadne uskutočnenej registrácie. K požiadavkám zákazníka na obdržanie iného darčeka sa neprihliada.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu info@ktpb.cz.

Odoslaním registračného formulára dáva zákazník súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručenie, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Po odoslaní registračného formulára a zaznamenaní registrácie bude na mail uvedený v registrácii zaslané potvrdenie o registrácii. Pokiaľ takéto potvrdenie zákazník nedostane, neprebehla registrácia úplne v poriadku a odporúčame registráciu opakovať. Potvrdenie bude tiež určujúcim dokumentom pri prípadných reklamáciách nedodania darčeka.

Pravidlá Akcie „Cashback“ pri zakúpení výrobkov Haier

Spoločnost Candy Hoover ČR s.r.o., so sídlom Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 257 54 955 (ďalej len „Spoločnost“), umožňuje svojim zákazníkom, ktorí si zakúpia niektorý z vybraných spotrebičov značky Haier, následne obdržať späť na účet peňažnú čiastku v hodnote 40,- € (táto akcia Spoločnosti ďalej len ako „Akcia Cashback“, samostatné peňažné plnenie poskytované v rámci Akcie Cashback ďalej len ako „Plnenie Cashback“), a to za dole uvedených podmienok:

 1. Zákazník u distribučných partnerov Spoločnosti zakúpi vybraný spotrebič značky Haier z ponuky spotrebičov, na ktoré sa Akcia Cashback vztahuje (zoznam spotrebičov nájdete tu).
 2. Vzťahuje sa na nákup podľa platnosti akcie:
  Cashback 40 € - najneskôr do 31.12.2023 (vrátane),
 3. Zákazník sa po uskutočnení nákupu riadne zaregistruje prostredníctvom registračného formulára dostupného na webových stránkách www.bonushaier.sk.
 4. Zákazník podľa inštrukcií uverejnených na vyššie uvedených webových stránkách zašle kópiu (scan) pokladničného dokladu, ktorý obdržal spolu so zakúpeným spotrebičom.
 5. Zákazník nevyužije svoje právo a neodstúpi od kupnej zmluvy na spotrebič v zmysle § 48 Zákona 40/1964 Z.z. .

Ďalšie podmienky a informácie k akcii Cashback:

 1. Zakúpením spotrebiča sa rozumie len zákúpenie nového spotrebiča.
 2. Registráciou sa rozumie vyplnenie a odoslanie registračného formulára uverejneného na vyššie uvedených webových stránkach. Registračný formulár je nutné odoslať najneskôr do 14 kalendárnych dní od dňa zakúpenia spotrebiča. Upozorňujeme, že ak po registrácii neobdržíte do Vašej e-mailovej schránky potvrdenie o registrácii, registrácia nebola riadne vykonaná, a teda je neplatná.
 3. Zákazník plne zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v registrácii. V prípade uvedenia nesprávnych údajov nárok na plnenie Cashback zaniká.
 4. Spoločnosť si v prípade pochybností o úplnosti a správnosti registrácie zákazníka, vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie plnenia Cashback.
 5. Kópia (scan) pokladničného dokladu musí byť Spoločnosti zaslaná najneskôr do 14 dní odo dňa zakúpenia spotrebiča.
 6. Pre účely Akcie Cashback bude Spoločnost akceptovať kópiu len takých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti stanovené právnym poriadkom SR pre zjednodušený daňový doklad alebo bežný daňový doklad.
 7. Spoločnost si vyhrazuje právo v prípade pochybností o pravosti či autentickosti pokladničného dokladu poskytnuté plnenie Cashback odmietnuť.
 8. Spoločnosť si vyhrazuje právo v priebehu Akcie Cashback akýkoľvek spotrebič dodatočne z ponuky vyradiť alebo do ponuky zaradiť. Registrácia zakúpeného spotrebiča vykonaná pred jeho vyradením z ponuky zostáva v platnosti.
 9. Spoločnosť si vyhrazuje právo akciu Cashback úplne alebo z časti zrušiť. Registrácia zakúpeného spotrebiča vykonaná pred zrušením Akcie Cashback zostáva v platnosti.
 10. Akcia Cashback 40 € sa vzťahuje len na nákup vybraného modelu práčky alebo kombinovanej práčky so sušičkou Haier, ktoré nájdete na záložke Vybrané modely.
 11. Bonus formou Cashback je našim zákazníkom vyplácaný iba formou prevodu na účet.
 12. Akcia Cashback k výrobkom je poskytovaná len na spotrebiče značky Haier dovážané a zakúpené spoločnosťou CANDY HOOVER ČR s.r.o.
  Registráciu teda nie je možné schváliť pri zakúpení výrobku z týchto e-shopov:
  K24 - https://www.k24.cz
  Shopprovas - http://shopprovas.cz/

Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok bude zákazníkovi poskytnuté Plnenie Cashback na účet zákazníka uvedený pri registrácii, a to najneskôr do 30 dní od riadne vykonanej registrácie. K požadavkám zákazníka na obdržanie inej čiastky alebo poskytnutie plnenia iným než uvedeným spôsobom sa neprihliada.

V prípade akýchkoľvek dotazov alebo problémov nás kontaktujte elektronicky, a to prostredníctvom e-mailu info@ktpb.cz.

Po odoslaní registračného formulára a zaznamenaní registrácie bude na email zákazníka uvedený v registračnom formulári zaslané potvrdenie o registrácii. Pokiaľ uvedené potvrdenie zákazník neobdrží, neprebehla registrácia úplne v poriadku a doporučujeme registráciu opakovať. Potvrdenie bude taktiež určujúcim dokumentom pri prípadných reklamáciach súvisiacich s plnením Cashback.

Odoslaním registračného formulára dáva zákazník súhlas k spracovaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Kontaktné údaje spolupracujúci agentúry sú: KTPB s.r.o., so sídlom Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 26280485. Korešpondenčná adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno, Česká republika.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Candy Hoover ČR, s.r.o. (dále jen "Candy Hoover" nebo "Společnost" nebo "My" nebo "Správce údajů") Vás informuje, že Vaše osobní údaje, které získá při Vaší účasti v programu cashback nebo dárek k nákupu budou zpracovávány v souladu s právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

S odkazem na způsoby správy a zpracování Vašich osobních údajů Vám poskytujeme následující informace podle čl. 13 nařízení EU č. 679/2016 a § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:

1. Typy shromažďovaných údajů
Údaje, které poskytujete dobrovolně
Při účasti na akci cash back se shromažďují následující údaje:
- osobní údaje a bankovní účty;
- kontaktní údaje;
- informace o nákupu;
- údaje o zařízení.

Při účasti na akci dárek k nákupu se shromažďují následující údaje:
- osobní údaje;
- kontaktní údaje;
- informace o nákupu;
- údaje o zařízení.

2. Účely a právní základ zpracování osobních údajů
Údaje, které poskytujete společnosti Candy Hoover, budou zpracovávány za účelem:
a) Abyste se mohli zúčastnit programu cashback nebo dárek k nákupu. Právní základ, který legitimizuje zpracování osobních údajů pro tento účel, je uveden v okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení EU č. 679/2016 - tj. zpracování je nezbytné pro splnění žádosti subjektu údajů;
b) Splnění zákonných povinností nebo žádostí soudních orgánů. Právní základ, který legitimizuje zpracování osobních údajů pro tento účel, je uveden v okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení EU č. 679/2016 - tj. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce údajů vztahuje;
c) Vymáhání a obrany práv společnosti Candy Hoover, a to i v rámci vymáhání pohledávek a postoupení pohledávek oprávněným společnostem, a to i prostřednictvím třetích stran, a k prevenci a potírání podvodů. Právní základ, který legitimizuje zpracování osobních údajů pro tento účel, je uveden v okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení EU č. 679/2016 - tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce údajů za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právního nároku;
d) Zasílání obchodních a propagačních sdělení s Vaším souhlasem, a to automatizovanými prostředky, jako jsou SMS, a prostřednictvím telefonních hovorů uskutečněných operátorem pro produkty společnosti Candy Hoover, zasílání pozvánek na průzkumy trhu a průzkumy za účelem zjištění míry spokojenosti zákazníků s produkty a obdrženou pomocí, zvát Vás na aktivity a akce pořádané společností Candy Hoover. Právní základ, který legitimizuje zpracování osobních údajů pro tento účel, je stanoven v okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení EU č. 679/2016 - tj. zpracování je založeno na souhlasu subjektu údajů;
e) Předávání osobních údajů subjektů údajů v rámci podnikatelské skupiny, jejíž je Správce údajů součástí, a to pro administrativní účely. Právní základ, který legitimizuje zpracování osobních údajů pro tento účel, je uveden v okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení EU č. 679/2016 - tj. zpracování je založeno na oprávněném zájmu Správce údajů.

3. Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje shromážděné a zpracovávané pro účely uvedené v bodech 2 a), 2 b), 2 c) a e) se uchovávají po dobu rovnající se době trvání smlouvy stanovené mezi Správcem údajů a subjektem údajů nebo společností/subjektem, k němuž subjekt údajů patří, a po dobu 10 let po jejím ukončení.
Osobní údaje shromážděné a zpracovávané pro účely uvedené v bodě 2 písm. d) se uchovávají po dobu maximálně 24 měsíců od posledního kontaktu s Vámi, kterým se rozumí mimo jiné použití produktu nebo služby poskytované společností Candy Hoover nebo otevření newsletteru.

4. Způsoby zpracování osobních údajů
Veškeré shromážděné osobní údaje se zpracovávají, uchovávají a analyzují pomocí elektronických nástrojů a ukládají se jak v elektronické podobě, tak v tištěné podobě, uspořádané do databází a na jiných vhodných typech médií.
Jsou zavedena zvláštní bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ztrátě, nezákonnému nebo nekalému použití údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim.
Zpracování Vašich osobních údajů prováděné společností Candy Hoover nezahrnuje žádné automatizované rozhodování.

5. Poskytování Vašich osobních údajů
Poskytnutí požadovaných údajů je nutné k tomu, abyste se mohli zúčastnit programu cashback nebo dárek k nákupu, a je proto povinné pro účely uvedené v bodě 2 a), 2 b) a 2 c) oznámení o ochraně osobních údajů. Poskytnutí údajů pro marketingové účely není povinné. Poskytnutí údajů pro tento účel můžete odmítnout, aniž byste tím byli jakkoli dotčeni.

6. Strany, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny
Veškeré Vaše osobní údaje, které byly shromážděny, nebudou zpřístupněny bez předchozího uvážení, ale mohou být sděleny těm stranám, které mají právo přístupu k Vaším osobním údajům, aby bylo zajištěno dodržování právních a sekundárních předpisů a/nebo předpisů EU, zejména tak vlastním zaměstnancům Správce údajů, a také společnostem, sdružením nebo odborným firmám, které poskytují služby a operace jménem Správce údajů a fungují jako zpracovatelé údajů. Dále aby bylo zajištěno dodržování právních povinností a pro všechny další organizační a/nebo administrativní požadavky, které jsou nezbytné pro poskytování požadovaných služeb.
Názvy dalších stran, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny a které působí jako zpracovatelé údajů, jsou uvedeny v aktuálním seznamu, který si můžete vyžádat od společnosti Candy Hoover (na adresách uvedených v bodě 9).

7. Mezinárodní předávání
Společnost Candy Hoover nepředává Vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím těchto stránek a nástrojů na nich obsažených do zemí mimo Evropskou unii ani mezinárodním organizacím.

8. Vaše práva jako subjektu údajů
V souvislosti s výše uvedenými operacemi zpracování Vašich osobních údajů máte právo kdykoli uplatnit práva stanovená nařízením EU č. 679/2016 (GDPR), včetně například práva být informován o:
- původu všech osobních údajů, které se Vás týkají;
- účelech a metodách zpracování;
- pravidlech použitých v případě operací zpracování prováděných pomocí elektronických nástrojů;
- identifikaci správce údajů, zpracovatelů údajů a určeného zástupce.
Jako subjekt údajů máte právo získat:
- přístup k údajům a jejich aktualizaci, opravu nebo (pokud je to ve Vašem zájmu) doplnění;
- vymazání, převedení do anonymní podoby nebo zablokování přístupu k údajům zpracovávaným v rozporu se zákonem;
- omezení zpracování těch údajů, které se Vás týkají, nebo požadovat, aby Správce údajů nebo zpracovatel údajů omezil účely a/nebo metody, pro které jsou Vaše údaje zpracovávány.
Můžete také požádat o kopii svých údajů ve standardním formátu (tzv. "právo na přenositelnost údajů").

Jako subjekt údajů máte také právo kdykoli a bezplatně vznést námitku, a to zcela nebo částečně:
- z oprávněných důvodů proti zpracování Vašich osobních údajů, a to i v případě, že operace zpracování stále souvisí s účelem, pro který byly údaje shromážděny;
- zpracování Vašich osobních údajů prováděné podle čl. 6 odst. 1 GDPR, písm. e. ("zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce") nebo písm. f. ("zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany"), včetně profilování na základě těchto ustanovení;
- ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání reklamních nebo přímých prodejních materiálů nebo pro realizaci průzkumu trhu nebo obchodních sdělení (přímý marketing), včetně případných operací profilování.
Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním, pokud je tento souhlas založen na okolnostech popsaných v čl. 6 odst. 1 písm. a) (kdy "subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů") nařízení EU č. 679/2016, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu můžete zaslat na adresu:
E-mail: recepce@haier-europe.com
Adresa: Candy Hoover ČR, s.r.o., Sokolovská 651/136A, Karlín, 186 00 Praha
Pokud se domníváte, že zpracování bylo provedeno v rozporu s platnými právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, konkrétně v členském státě, ve kterém máte obvyklé bydliště nebo kde pracujete, nebo v členském státě, kde k údajnému porušení došlo.
1) Českým dozorovým orgánem je:
Úřad pro ochranu osobních údajů,
Se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika,
E-mail: posta@uoou.cz

9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
DPO společnosti Haier Europe můžete kontaktovat na následující e-mailové adrese data.protection@candy-group.com nebo poštou na adrese:
Candy Hoover Group S.r.l.
Via Privata Eden Fumagalli
20861 Brugherio (MB), Itálie
f.a.o. Data Protection Officer.

10. Správce údajů
Správcem údajů, tj. stranou, která rozhoduje o způsobech a účelech zpracování, je společnost Candy Hoover ČR, s.r.o. se sídlem na adrese Sokolovská 651/136A, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, mail: recepce@haier-europe.com .