Pravidlá akcie – „Kolekcia vín ako darček“

Spoločnosť Candy Hoover ČR s.r.o., so sídlom Praha 8, Sokolovská 651 / 136a, PSČ 186 00, IČ 25754955 (ďalej len „Spoločnosť“), umožňuje svojim zákazníkom, ktorí zakúpia niektorý z vybraných spotrebičov značky Haier , získať darček k nákupu zdarma (ďalej len „akcia – darček zdarma“) a to za nižšie uvedených podmienok:

1. Zákazník zakúpi vybraný spotrebič značky Haier z ponuky spotrebičov, na ktoré sa akcia vzťahuje (zoznam spotrebičov nájdete tu), u autorizovaných distribučných partnerov Spoločnosti;

2. Vzťahuje sa na nákup podľa platnosti akcie:
Kolekcia vín v celkovej hodnote 70,- Eur ZADARMO – akcia platí do 31.12.2022 vrátane alebo do vypredania zásob.
Voucher v hodnote 200,- Eur ZADARMO na nákup na e-shope www.kitchenetteshop.cz - akcia platí do 31.12.2022 vrátane alebo do vypredania zásob.

3. Zákazník svoj nákup riadne zaregistruje na webe www.bonushaier.sk , súčasťou registrácie je tiež zaslanie scanu účtenky pre potvrdenie nákupu; registráciu je nutné vykonať v lehote 14 dní odo dňa zakúpenia spotrebiča.

4. Zákazník nevyužije svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1829 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník.

Ďalšie podmienky a informácie k akcii

1. Zakúpením spotrebiča sa rozumie len nákup nového spotrebiča.

2. Registráciou sa rozumie vyplnenie a odoslanie registračného formulára uverejneného na uvedených webových stránkach. Formulár je nutné odoslať najneskôr do 14 kalendárnych dní od nákupu spotrebiča.

3. Registrácia je úspešná iba v prípade, že ste na uvedenú e-mailovú adresu obdržali potvrdzujúci e-mail.

4. Zákazník plne zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvádzaných pri registrácii. Pri uvedení nesprávnych údajov nárok na darček nevzniká.

5. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť zaslanie darčeka v týchto prípadoch, pričom o odmietnutí zákazníka informuje e-mailom:
a) Spoločnosť má pochybnosti o zákonnosti registrácie;
b) Zákazník odstúpil od kúpnej zmluvy alebo využil právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ako práva z chybného plnenia.;
c) Spoločnosť má pochybnosti o pravdivosti údajov uvedených na účtenke (napr. pozmenenie bloku, falzifikát, zdvojene využitie akcie opakovanou registráciou apod.).

6. Na účely akcie bude Spoločnosť akceptovať len také účtenky, ktoré budú spĺňať náležitosti ustanovené právnymi predpismi SR pre zjednodušený daňový doklad alebo bežný daňový doklad.

7. Spoločnosť si vyhradzuje právo akýkoľvek spotrebič z ponuky vyradiť alebo do ponuky zaradiť. Registrácia určitého spotrebiča urobená pred jeho vyradením z ponuky zostáva v platnosti.

8. Spoločnosť si vyhradzuje právo akciu úplne alebo čiastočne zrušiť. Registrácia spotrebiča urobená pred zrušením akcie zostáva v platnosti.

9. Akcia Kolekcia vín v celkovej hodnote 70,- Eur ZADARMO platí len pre vybrané modely, ktorých zoznam nájdete tu. Kolekciu vín dodáva spoločnosť Erawine, ktorá tiež zabezpečuje ich doručenie k našim zákazníkom. Kolekcia vín podľa registrovaného modelu bude zákazníkovi doručená do 30 dní.

10. Voucher v hodnote 200,- Eur ZADARMO na nákup na e-shope www.kitchenetteshop.sk platí len pre vybrané modely, ktorých zoznam nájdete tu. Po registrácii vám bude e-mailom zaslaný unikátny kód, ktorý uplatníte pri nákupe v danom e-shope. Na hornej lište e-shopu prepnete na slovenčinu a zobrazovanie cien v Eur. Voucher je nastavený na hodnotu 5000 Kč a bude prepočítaný aktuálnym kurzom. Doprava na slovensko je zaistená.

11. Akcie sú poskytované len na spotrebiče značky HAIER dovážané a zakúpené spoločnosťou CANDY HOOVER ČR s.r.o.

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu info@ktpb.cz.

Odoslaním registračného formulára dáva zákazník súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručenie, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Pravidlá Akcie „Cashback“ pri zakúpení výrobkov Haier

Spoločnost Candy Hoover ČR s.r.o., so sídlom Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 257 54 955 (ďalej len „Spoločnost“), umožňuje svojim zákazníkom, ktorí si zakúpia niektorý z vybraných spotrebičov značky Haier, následne obdržať späť na účet peňažnú čiastku v hodnote 100,- € (táto akcia Spoločnosti ďalej len ako „Akcia Cashback“, samostatné peňažné plnenie poskytované v rámci Akcie Cashback ďalej len ako „Plnenie Cashback“), a to za dole uvedených podmienok:

1. Zákazník u distribučných partnerov Spoločnosti zakúpi vybrané spotrebiče značky Haier z ponuky spotrebičov, na ktoré sa Akcia Cashback vztahuje (zoznam spotrebičov nájdete tu).

2. Vzťahuje sa na nákup podľa platnosti akcie:
Cashback 100 € pri kúpe setu práčka + sušička – najneskôr do 31.8.2022 (vrátane).

3. Zákazník sa po uskutočnení nákupu riadne zaregistruje prostredníctvom registračného formulára dostupného na webových stránkách www.bonushaier.sk.

4. Zákazník podľa inštrukcií uverejnených na vyššie uvedených webových stránkách zašle kópiu (scan) pokladničného dokladu, ktorý obdržal spolu so zakúpeným spotrebičom.

5. Zákazník nevyužije svoje právo a neodstúpi od kupnej zmluvy na spotrebič v zmysle § 48 Zákona 40/1964 Z.z. .

Ďalšie podmienky a informácie k akcii

1. Zakúpením spotrebiča sa rozumie len zákúpenie nového spotrebiča.

2. Registráciou sa rozumie vyplnenie a odoslanie registračného formulára uverejneného na vyššie uvedených webových stránkach. Registračný formulár je nutné odoslať najneskôr do 14 kalendárnych dní od dňa zakúpenia spotrebiča. Upozorňujeme, že ak po registrácii neobdržíte do Vašej e-mailovej schránky potvrdenie o registrácii, registrácia nebola riadne vykonaná, a teda je neplatná.

3. Zákazník plne zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v registrácii. V prípade uvedenia nesprávnych údajov nárok na plnenie Cashback zaniká.

4. Spoločnosť si v prípade pochybností o úplnosti a správnosti registrácie zákazníka, vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie plnenia Cashback.

5. Kópia (scan) pokladničného dokladu musí byť Spoločnosti zaslaná najneskôr do 14 dní odo dňa zakúpenia spotrebiča.

6. Pre účely Akcie Cashback bude Spoločnost akceptovať kópiu len takých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti stanovené právnym poriadkom SR pre zjednodušený daňový doklad alebo bežný daňový doklad.

7. Spoločnost si vyhrazuje právo v prípade pochybností o pravosti či autentickosti pokladničného dokladu poskytnuté plnenie Cashback odmietnuť.

8. Spoločnosť si vyhrazuje právo v priebehu Akcie Cashback akýkoľvek spotrebič dodatočne z ponuky vyradiť alebo do ponuky zaradiť. Registrácia zakúpeného spotrebiča vykonaná pred jeho vyradením z ponuky zostáva v platnosti.

9. Spoločnosť si vyhrazuje právo akciu Cashback úplne alebo z časti zrušiť. Registrácia zakúpeného spotrebiča vykonaná pred zrušením Akcie Cashback zostáva v platnosti.

10. Akcia Cashback 100 € sa vzťahuje len na nákup setu práčky a sušičky Haier a to v ľubovoľnej kombinácii vybraných modelov, ktoré nájdete na záložke Vybrané modely. Oba spotrebiče musia byť zakúpené naraz, teda byť uvedené na jednej účtenke.

11. Bonus formou Cashback je našim zákazníkom vyplácaný iba formou prevodu na účet.

12. Akcia Cashback je poskytovaná len na spotrebiče značky HAIER dovážané a zakúpené spoločnosťou CANDY HOOVER ČR s.r.o.

Registráciu teda nie je možné schváliť pri zakúpení výrobku z týchto e-shopov:
www.retrospot.cz
www.nove-levne.cz
www.elektrocr.cz
www.euroking.cz
www.mader.cz

 

Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok bude zákazníkovi poskytnuté Plnenie Cashback na účet zákazníka uvedený pri registrácii, a to najneskôr do 30 dní od riadne vykonanej registrácie. K požadavkám zákazníka na obdržanie inej čiastky alebo poskytnutie plnenia iným než uvedeným spôsobom sa neprihliada.

V prípade akýchkoľvek dotazov alebo problémov nás kontaktujte elektronicky, a to prostredníctvom e-mailu info@ktpb.cz.

Po odoslaní registračného formulára a zaznamenaní registrácie bude na email zákazníka uvedený v registračnom formulári zaslané potvrdenie o registrácii. Pokiaľ uvedené potvrdenie zákazník neobdrží, neprebehla registrácia úplne v poriadku a doporučujeme registráciu opakovať. Potvrdenie bude taktiež určujúcim dokumentom pri prípadných reklamáciach súvisiacich s plnením Cashback.

Odoslaním registračného formulára dáva zákazník súhlas k spracovaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Kontaktné údaje spolupracujúci agentúry sú: KTPB s.r.o., so sídlom Vackova 892/43, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 26280485. Korešpondenčná adresa je KTPB, P.O.Box 41, 616 00 Brno, Česká republika.